Vi har valt Menigo som livsmedelsleverantör

Kidde har valt Menigo/Nära dej som livsmedelsleverantör. Vi har en samsyn där vi tror att  alla företag och individer måste anpassa sin konsumtion och livsstil för attsäkerställa kommande generationers fortsatta goda liv på jorden.

Menigo strävar mot att 2050 vara ett klimatneutralt företag där samtliga förpackningar i sortimentet kommer från förnyelsebara källor. Målsättningen är att 2030 ha fossilfria transporter, klimatkompensera all sin påverkan och att allt matsvinn och avfall är halverat jämfört med år 2017. Menigo har hårda krav på att egna varor och import varor ska uppfylla olika hållbarhetskriterier. 

Menigo försöker ha en ansvarsfull hushållning med naturresurser och arbetar systematiskt med riskbaserad leverantörsvärdering och uppföljning. Grunden för socialt och etiskt ansvar i inköpsarbetet är Menigos uppförandekod, som baseras på FN- och ILO-konventionerna och de tio principerna i FN:s Global Compact. Under 2017 arbetade Menigo med att ha tydliga krav vad gäller: miljöarbete och miljömål, arbetsvillkor i leverantörskedjan, frukt- och grönsaksodling, material och förpackningar och spårbarhet. De arbetar också för minskad användning av bekämpningsmedel för att minska miljöbelastningen i jordbruket. Detta säkerställs b.la. genom att frukt och grönsaker är certifierade enligt Global GAP, IP Sigill eller KRAV och EKO. Djuromsorgen är en prioriterad fråga där all uppfödning följer nuvarande EU-lagstiftning och producentlandets lagstiftning. Menigo säljer inte kött från utrotningshotade djur och accepterar inte att antibiotika används i förebyggande eller tillväxtbefrämjande syfte och att fisk – så långt som möjligt – kommer från legalt och hållbart fiske. Vi vill minimera användandet av PVC, Bisfenol A, Högfluorerade ämnen (PFAS, PFOA) och antimikrobiella substanser.

Menigo tillhandahåller ett stort sortiment av varor med olika hållbarhetsmärkningar, som Faitrade, UTZ certifed, KRAV och EU ekologisk produktion samt Rainforest Alliance.

Här listas Menigos certifieringar och förklarat vad de innebär: 

BRC Storage and Distribution

BRC är ett internationellt kvalitetsledningssystem för produktsäkerhet och kvalitet och omfattar alla våra lagerenheter. Standarden ställer krav på fungerande processer och rutiner som grundar sig på riskvärdering utifrån HACCP, samt att vi följer gällande lagar och regler. Mål för kontinuerligt förbättringsarbete och fungerande rutiner för avvikelsehantering som inkluderar grundorsaksanalys och åtgärdsplan följs upp.
Certifieringen omfattar ett flertal områden inklusive ledningens engagemang, temperaturkontroll, skadedjurshantering och fastighetsskötsel. Tilläggsmodulen wholesale ställer krav på spårbarhet, återkallelserutin samt riskvärdering och styrning av våra varumärkesleverantörer. Menigos egna varor granskas utifrån rutiner för godkännande av leverantör och produkt inklusive redlighet och märkning. 

ISO 14001

ISO 14001 är ett internationellt miljöledningssystem och vi har haft certiferingen sedan 2001. Standarden ställer krav på att vi har identiferat våra betydande miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv, har uppsatta mål och åtgärdsplaner för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan samt ett system för uppföljning och avvikelsehantering. Vi måste även ha kontroll över vilken lagstiftning vi berörs av inom miljöområdet, vilket vi har genom en tjänst för lagbevakning och årliga interna lagrevisioner. De externa revisionerna inkluderar ledningens engagemang, övergripande funktioner på vårt huvudkontor samt våra lager och kontorsenheter.

ASC

ASC är en internationell hållbarhetscertifering för odlad fsk och skaldjur. Menigo blev certiferade 2014. Produktmärkningen innefattar dels miljökrav för odling och foder samt etiska krav för djurhälsa och arbetsvillkor. Ungefär hälften av all fisk och skaldjur som konsumeras är odlad och kommer enligt prognos även att öka framöver, varför denna
certifering blir allt mer betydelsefull. 

MSC

MSC är en internationell hållbarhetscertifering för vildfångad fisk och skaldjur. Menigo blev certiferade 2010. Produktmärkningen innefattar dels krav på hållbara fiskemetoder och fiske på hållbara bestånd och dels krav på spårbarhet i värdekedjan för att förebygga fusk. 

KRAV

KRAV är en svensk miljömärkning för livsmedel uppbyggd på ekologisk grund med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Som KRAV-certiferad verksamhet behöver vi bland annat tillämpa sparsam körning och ha koll på vår energiförbrukning samt öka andelen förnybar energi. Certifieringen som Menigo haft sedan 2015 säkerställer redlighet och spårbarhet samt att våra varor marknadsförs på rätt sätt. 2017 KRAV-certiferade vi alla våra lagerenheter.

EU-ekologiskt

EU-lövet är en obligatorisk produktmärkning för alla ekologiska livsmedel producerade inom EU och baseras på EG-förordningarna för ekologisk produktion. Förordningarna styr hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas, vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU samt hur kontrollen ska ske för att säkerställa redlighet och spårbarhet.